REGULAMIN KONKURSU

2017-05-31

"DEKALB plonuje nagrodami"

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą "DEKALB plonuje nagrodami" ["Konkurs"] jest Monsanto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027649, NIP 526-10-13-151, wysokość kapitału zakładowego 148.421.000 złotych, zwana dalej "Organizatorem".

 

1.1 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.2 Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

 

1.3 Tekst Regulaminu Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.dekalb.pl/promocje/dekalb-plonuje-nagrodami.

 

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 5 czerwca 2017 roku do dnia 14 lipca 2017 roku. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie w czasie jego trwania.

UWAGA: Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 28 lipca 2017 roku.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ["Uczestnik"]. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

 

2.2 Przez członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. ZASADY KONKURSU

 

3.1 Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

 

(a) wymyślić slogan reklamowy dla odmiany DK Extract albo dla odmiany DK Exception ["Zadanie konkursowe"] i w tym celu dokończyć zdanie: "Wybieram DK Extract, ponieważ…" (w przypadku sloganu dla DK Extract) albo "Wybieram DK Exception, ponieważ…" (w przypadku sloganu dla DK Exception); sposób dokończenia zdania powinien być powiązany z korzyściami, jakie można uzyskać dzięki stosowaniu danej odmiany. (Przykład: "Wybieram DK Extract, ponieważ dbam o bezpieczeństwo moich upraw. Ta odmiana, dzięki wspaniałej zimotrwałości i bardzo wysokiej wydajności zapewnia mi spokój.");

 

(b) prawidłowo i kompletnie wypełnić oraz podpisać Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dekalb.pl/promocje/dekalb-plonuje-nagrodami, zawierający w szczególności następujące dane:

 

(i) w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko, numer telefonu (o ile Uczestnik będzie go posiadał), adres e-mail (o ile Uczestnik będzie go posiadał), dokładny adres (z podaniem ulicy, numeru mieszkania /o ile występuje/, kodu pocztowego, miejscowości),

 

(ii) w przypadku, gdy Uczestnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna: firmę przedsiębiorstwa, numer telefonu (o ile Uczestnik będzie go posiadał), adres e-mail (o ile Uczestnik będzie go posiadał), dokładny adres (z podaniem ulicy, numeru mieszkania /o ile występuje/, kodu pocztowego, miejscowości), numer wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej Uczestnika,

 

(iii) pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika, jeżeli formularz zgłoszeniowy jest podpisywany przez osobę inną niż osoba upoważniona do reprezentacji Uczestnika, wskazana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 

(iv) w przypadku Uczestnika osoby fizycznej - oświadczenie, że Uczestnik nie należy do grona osób wymienionych w pkt. 2.1 i 2.2,

 

(v) wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych Uczestnika, w tym danych osobowych na cele związane z Konkursem, w brzmieniu określonym przez Organizatora,

 

(vi) złożenie oświadczenia, że Uczestnik uprawia rzepak ozimy na powierzchni przynajmniej 50 hektarów.

 

(c) Uzupełnić dane wskazane w pkt 3.1 lit. a-b na stronie internetowej Organizatora www.dekalb.pl/promocje/dekalb-plonuje-nagrodami w trakcie Czasu trwania Konkursu określonego w pkt 1.4 ["Zgłoszenie"] (decyduje data otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora).

 

3.2  Nie będzie brane pod uwagę Zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

.

3.3  Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe uniemożliwiają udział w Konkursie.

 

3.4  Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie.

 

3.5 Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym i zażądać dostarczenia w tym celu dodatkowych danych przez Uczestnika. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator ma prawo pominąć zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.

 

4. KOMISJA

 

4.1 Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną wyłonione przez komisję powołaną przez Organizatora, w co najmniej 3-osobowym składzie ["Komisja"].

 

4.2 Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na uzasadnione okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji.

 

4.3 Komisja wyłoni zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 5.1 – autorów 3 najlepszych sloganów reklamowych dla odmiany DK Extract oraz autorów 3 najlepszych sloganów reklamowych dla odmiany DK Exception – do dnia 28 lipca 2017 roku.

 

4.4 Komisja wyłoni dodatkowo autorów 60 najlepszych sloganów reklamowych spośród wszystkich Zgłoszeń z wyjątkiem Zgłoszeń zwycięzców (po 30 najlepszych sloganów reklamowych dla każdej z odmian), którzy otrzymają nagrody pocieszenia określone w pkt 5.1 lit. g-h.

 

4.5  Każde Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komisję w zakresie uzyskania prawa do nagrody i prawidłowości dokonania Zgłoszenia w terminie i w sposób określony w niniejszym regulaminie ["Weryfikacja"].

 

4.6  Weryfikacje Zgłoszeń będą przeprowadzane w okresie od dnia 14 lipca 2017 roku najpóźniej do dnia 28 lipca 2017 roku.

UWAGA: Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 28 lipca 2017 roku. Weryfikacje będą przeprowadzane najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2017 roku.

 

4.7  Z poszczególnych posiedzeń Komisji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji. W protokole zostanie opisany przebieg i wyniki Konkursu (lista osób nagrodzonych). Komisja podejmuje decyzje większością głosów.

 

4.8 Zadaniem Komisji będzie:

 

(a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

 

(b) wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz osób, które otrzymają nagrody pocieszenia;

 

(c) Weryfikacja Zgłoszeń;

 

(d) ogłoszenie wyników Konkursu.;

 

4.9 Decyzja Komisji odnośnie przyznania nagród wskazanych w pkt 5.1 niniejszego regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.dekalb.pl/promocje/dekalb-plonuje-nagrodami, nie później niż do dnia 28 lipca 2017 roku. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o uzyskanych nagrodach przez Organizatora, lub osobę przez niego wyznaczoną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym Uczestnika (jeśli posiada). Organizator, lub osoba przez niego wyznaczona, może również zadzwonić do zwycięzców na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym Uczestnika (jeśli posiada).

 

5.  ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 

5.1 Nagrodami w niniejszym Konkursie są:

 

(a) 10 worków [a1.5 mln nasion] odmiany DK Extract dla autora najlepszego sloganu reklamowego dla tej odmiany;

 

(b) 10 worków [a1.5 mln nasion] odmiany DK Exception dla autora najlepszego sloganu reklamowego dla tej odmiany;

 

(c)  5 worków [a1.5 mln nasion] odmiany DK Extract za zajęcie drugiego miejsca wśród sloganów reklamowych dla tej odmiany;

 

(d) 5 worków [a1.5 mln nasion] odmiany DK Exception za zajęcie drugiego miejsca wśród sloganów reklamowych dla tej odmiany;

 

(e) 3 worki [a1.5 mln nasion] odmiany DK Extract za zajęcie trzeciego miejsca wśród sloganów reklamowych dla tej odmiany;

 

(f) 3 worki [a1.5 mln nasion] odmiany DK Exception za zajęcie trzeciego miejsca wśród sloganów reklamowych dla tej odmiany;

 

(g) 1 worek [a1.5 mln nasion] odmiany DK Extract dla 30 osób, które otrzymują nagrody pocieszenia za slogan reklamowy dla tej odmiany;

 

(h)1 worek [a1.5 mln nasion] odmiany DK Exception dla 30 osób, które otrzymują nagrody pocieszenia za slogan reklamowy dla tej odmiany.

 

5.2 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

5.3 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania innej nagrody, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

5.4 Nagrody, o których mowa w pkt 5.1 zostaną wysłane na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia zwycięzców, zgodnie z pkt 4.9 tego regulaminu.

 

5.5 Przy odbiorze nagrody Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

6. WŁASNOŚĆ NAGRODZONYCH SLOGANÓW REKLAMOWYCH

 

6.1 Zamieszczenie przez Uczestnika sloganu reklamowego w Zgłoszeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że slogan reklamowy jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich. Uczestnik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem przez Organizatora sloganu reklamowego, w przypadku gdyby oświadczenie Uczestnika wskazane w zdaniu poprzednim nie było prawdziwe. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że nie zgłosił przedmiotowego sloganu reklamowego w żadnej innej promocji czy konkursie.

 

6.2 Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) Organizator nabywa własność nagrodzonych sloganów reklamowych z chwilą wydania nagrody. Postanowienie to stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do sloganów reklamowych w zakresie korzystania ze sloganu na polach eksploatacji polegających w szczególności na wprowadzaniu do pamięci komputera, wprowadzaniu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części lub całości sloganu, albo każdego z utworów wchodzących w skład sloganu, dla celów reklamowych, oraz wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji, w szczególności tych wynikających z treści art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).

 

6.3 Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania wszelkich opracowań sloganu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości sloganu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania ze sloganu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą.

 

6.4 Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących Uczestnikowi autorskich praw osobistych do sloganu.

 

6.5 Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych nie przysługiwały Uczestnikowi prawa autorskie, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

 

6.6 Odebranie przez Uczestnika nagrody wskazanej w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu będzie równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż nagroda ta wyczerpuje wszelki roszczenia tego Uczestnika względem Organizatora z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

 

7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

7.1 Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu mogą być składane na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu, na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 

7.2   Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje, zgłaszającego o zajętym stanowisku, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 

8.1 Dane osobowe osób fizycznych będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

8.2 Uczestnik Konkursu może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.

 

8.3 Ponadto, Uczestnik Konkursu może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.

 

9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

 

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, o których Uczestnik nie poinformował Organizatora – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody.

 

10. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

10.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

 

10.2 Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że akceptuje warunki tego Regulaminu.

 

10.3 W przypadku sporu Organizatora z konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, tj. przez podmioty nie należące do systemu sądownictwa powszechnego takie jak organy lub sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej. Udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dobrowolny zarówno dla konsumenta, jak i Organizatora. Dalsze zasady i informacje wskazane są w szczególności na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie  http://wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136 oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.