DEKALB TECHNOLOGY CENTER

DEKALB TECHNOLOGY CENTER

2016-11-25
DEKALB TECHNOLOGY CENTER

Nowoczesne narzędzia do testowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rolnictwie

Rozmowa z Dirkiem Hyndrikx, Dyrektorem Działu Rozwoju Produktów DEKALB, Europa Północna, na kanale YouTube Monsanto Polska

 

 

Czasy, w których żyjemy to okres tworzenia i wdrażania w życie nowych, przełomowych technologii praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Pozwala na to niezwykle szybki, niespotykany dotąd rozwój nauki, badań, a co za tym idzie nowoczesnego przemysłu. Innowacyjne techniki i technologie nie mogły też pominąć rolnictwa – spotykamy je we wszystkich elementach tej dziedziny gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno w procesach hodowli nowych odmian roślin, produkcji nawozów i środków ochrony roślin, metodach  agrotechnicznych, jak i w konstrukcji nowoczesnych maszyn i urządzeń. Wszystkie te osiągnięcia nauki i techniki rolniczej służyć mają poprawie procesów produkcji, umożliwiającej osiąganie jak najwyższych i jakościowo najlepszych plonów.

 

Na powodzenie i opłacalność danej uprawy mają wpływ zarówno czynniki środowiskowe, jak i agrotechniczne. Na czynniki środowiskowe takie jak przebieg pogody czy rodzaj gleby zasadniczo nie mamy wpływu. Są one od nas niezależne i nie możemy ich kontrolować. Wysokość osiąganych plonów możemy natomiast kształtować poprzez odpowiednie działania agrotechniczne, zmierzające do zapewnienia roślinom optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. O końcowym wyniku finansowym uprawy w dużej mierze decyduje wybór właściwej odmiany. Jest to pierwszy i podstawowy element poprawnej agrotechniki, który już na starcie determinuje wysokość możliwych do uzyskania plonów. Aby uwolnić wysoki potencjał nowoczesnych odmian, należy zapewnić im warunki sprzyjające osiąganiu wysokich plonów.

Zagadnienia te są obiektem badań przede wszystkim firm nasiennych, które starają się oprócz najlepszych odmian dostarczyć również technologie, czyli wiedzę specjalistyczną i doświadczenie pomagające uzyskać możliwie najlepsze rezultaty. W tym celu zakładane są doświadczenia agrotechniczne, które mają na celu określenie optymalnych zaleceń uprawowych pozwalających na zmaksymalizowanie osiąganych wyników produkcyjnych.

 

DEKALB TECHNOLOGY CENTER (DTC), czyli Centrum Technologiczne DEKALB, jest nową platformą stworzoną przez firmę MONSANTO do testowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w uprawach rolniczych. Jest to całkowicie nowe podejście do doświadczalnictwa rolniczego, stanowiące daleko idące rozwinięcie i usprawnienie standardowych doświadczeń agronomicznych. Zastosowanie geo-przestrzennego modelu testowania nowych odmian kukurydzy i rzepaku ozimego w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami precyzyjnego siewu i mapowania gleby, pozwala pozyskać bardzo duże ilości informacji.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii znacząco zwiększa możliwości pozyskiwania i interpretowania danych pochodzących z doświadczeń polowych. Przełożenie wyników badań i doświadczeń naukowych na działania praktyczne umożliwi  optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Czynniki wpływające na wyniki i dane pozyskiwane dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod:

 

Wydajność odmian DEKALB

 

W naszych doświadczeniach badany jest wpływ różnych elementów agrotechniki na odmiany. Są to między innymi: efektywność nawożenia, reakcja na zróżnicowane zagęszczenie roślin, różne terminy, głębokości i prędkości siewu, wpływ róznych systemów nawadniania, stosowanie biostymulatorów, itp. Kompleksowość generowanych danych wynika z wielowarstwowej struktury Centrów Technologicznych DEKALB, łączącej w jedną całość następujące elementy:

 

 

Połączenie wszystkich elementów składowych modelu geo-przestrzennego i wielowarstwowa analiza zebranych danych polega za „nałożeniu” na siebie mapy plonu, mapy gleby oraz zdjęć satelitarnych i określeniu interakcji pomiędzy badanymi czynnikami oraz ich wpływu na testowane odmiany. Pozwala to nie tylko precyzyjnie określić jaki poziom nawożenia lub jaka obsada umożliwi uzyskanie najwyższych plonów, ale również umożliwia indywidualne dostosowanie tych rekomendacji do konkretnego rodzaju gleby. Z punktu widzenia rolnika oznacza to, iż rekomendacje agrotechniczne dla odmian kukurydzy i rzepaku ozimego marki DEKALB będą jeszcze dokładniejsze i bardziej kompleksowe, co w rezultacie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uprawy, stabilności i wysokości uzyskiwanych plonów.