Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

2017-09-05
Technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion (VSR)

DEKALB jest liderem pod względem dostarczania gospodarstwom rolnym innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych.

 

DEKALB Smart Planting jest to innowacyjna technologia oparta na zmiennej ilości wysiewu nasion kukurydzy, która wykorzystuje nowoczesne siewniki umożliwiające płynne różnicowanie ilości wysiewanych nasion. Jej użycie umożliwia opracowanie precyzyjnych rekomendacji agrotechnicznych dla każdej z odmian kukurydzy marki DEKALB.

Wybór odpowiedniej odmiany mieszańcowej kukurydzy oraz zastosowana norma wysiewu to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wysokości plonu, które możemy kontrolować. Każda odmiana posiada optymalną obsadę, przy której osiąga najwyższy plon. Zalecana norma wysiewu uzależniona jest od rodzaju gleby – wybór powinien uwzględnić warunki siedliskowe pola. Wybór odmiany i norma wysiewu w 30% determinują wysokość plonu.

 

DEKALB Smart Planting - Kukurydza DEKALB

 

 

DEKALB Smart Planting – inteligentny start

 

Każdy z producentów kukurydzy osiąga sukces w trochę inny sposób. W celu zwiększenia wydajności produkcji rolnicy powinni mieć odpowiedni plan dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki analizie aktualnych warunków uprawy, rozwiązanie DEKALB SMART pomaga rolnikom wybrać odmiany kukurydzy, które najlepiej sprawdzą się na danym polu oraz dobrać do nich optymalną normę wysiewu. Wybór determinowany jest typem gleby, średnią wydajnością pola, warunkami termicznymi i grupą wczesności. Dzięki tym precyzyjnym rekomendacjom uprawowym  opracowanym na podstawie tak szczegółowych danych można zmniejszyć znacząco koszty uprawy i zwiększyć plonowanie. Są one opracowywane na dwóch poziomach dokładności – dla różnych typów gleb i dla każdego metra kwadratowego. Odpowiednio dobrana norma wysiewu oznaczać może inną obsadę roślin na każdym metrze kwadratowym pola. Dzięki takiej precyzji możliwe jest znaczne podniesienie wydajności uprawy, a co za tym idzie i rentowności produkcji. 

 

Zmienna ilość wysiewu nasion (VSR) to nowatorska koncepcja wykorzystująca nowoczesne siewniki umożliwiające płynną zmianę ilości wysiewanych nasion. Ma to na celu opracowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących siewu nasion, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał danego pola.

 

 

Etapy rozwoju koncepcji Smart Planting:

 

2015 „Testowanie koncepcji VSR”; W Centrach Technologicznych DEKALB rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę prace mające na celu ocenę i doskonalenie technik VSR poprzez porównanie wydajności odmian kukurydzy DEKALB przy różnym zagęszczeniu roślin.

2016 „Zastosowanie koncepcji w praktyce”; dane dotyczące struktury gleby, warunków panujących na polu i wyników produkcji pochodzących z upraw testowych z 2015 roku dostarczają dokładnych rekomendacji w zakresie ilości wysiewu nasion odmian kukurydzy DEKALB na różnych typach stanowisk.

2017 „Wykorzystanie rekomendacji w gospodarstwach rolnych”; Wybranie grupy rolników testują rekomendacje Smart Planting na swoich polach produkcyjnych.

 

Jakie korzyści daje rolnikom VSR i Smart Planting?

 

Specjaliści marki DEKALB oceniają wydajność poszczególnych odmian mieszańcowych w celu stworzenia możliwie najdokładniejszych rekomendacji dotyczących ilości wysiewu nasion na różnych typach stanowisk.

 

Technologia VSR może przyczynić się do zmniejszenia ponoszonych kosztów związanych z siewem (w przypadku, gdzie najlepiej sprawdza się obniżenie ilości wysiewu) lub zwiększyć wydajność produkcji (w przypadku, gdzie zaleca się stosowanie większej ilości wysiewu).

 

Analizując dane obrazujące wydajność poszczególnych odmian w zależności od zagęszczenia roślin, specjaliści DEKALB określają, które odmiany wyróżniają się wysokim potencjałem i stabilnością plonowania w różnych warunkach uprawowych.

 

DEKALB – różnice, które mają znaczenie…

  • Precyzyjne rekomendacje Smart Planting opracowywane są na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzanych w Centrach Technologicznych w całej Europie oraz doświadczeń odmianowych na polach produkcyjnych.

 

 

Rozwój koncepcji Smart Planting w przyszłości…

  • Zespół ds. rozwoju produktu DEKALB pracuje nad rozwojem technologii VSR oraz zwiększeniem jej dostępności dla rolników.
  • Nasze dalsze prace będą polegały na rozwoju i doskonaleniu technologii VSR poprzez integrację z innymi czynnikami produkcji, takimi jak nawadnianie oraz precyzyjne odżywianie roślin.
  • Nowatorskie projekty, nad którymi pracujemy, będą łączyć technologię VSR ze zróżnicowanym odżywianiem roślin i nawadnianiem gleby, co pozwoli zaoferować rolnikom kompleksowe rozwiązania przy użyciu technologii GPS.

Rozwiązania VSR i Smart Planting są obecnie bardziej zaawansowane w przypadku odmian kukurydzy przeznaczonych do produkcji na ziarno, jednak prowadzone są również prace w kierunku rozwoju odmian przeznaczonych do produkcji kiszonek i biogazu.

 

Wspieramy innowacje, wspieramy rolników.