Regulamin Konkursu Świąteczny konkurs z marką DEKALB

2018-12-17

REGULAMIN KONKURSU „Świąteczny konkurs z marką DEKALB"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą „Świąteczny konkurs z marką DEKALB." ["Konkurs"] jest Monsanto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027649, NIP 526-10-13-151, zwana dalej "Organizatorem".


1.2 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym zgodnie z art. 921 Kodeksu cywilnego.


1.3 Tekst Regulaminu Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania na stronie internetowej Organizatora pod linkiem zamieszczonym na poście informującym o konkursie.


1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 17 grudnia 2018 roku do dnia 13 stycznia 2019 roku. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie w czasie jego trwania.


1.5 Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.


1.6 Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu.


2. UCZESTNICY KONKURSU


2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ["Uczestnik"]. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.


2.2 Przez członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków.


3. ZASADY KONKURSU


3.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu umieszczenia ogłoszenia o konkursie na tablicy Organizatora.


3.2 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


3.3 W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.


3.4 W celu wzięcia udziału w konkursie należy:


• Zrobić zdjęcie udekorowanej choinki świątecznej
• Opublikować fotografię choinki pod postem konkursowym Organizatora
• Zaprosić Co najmniej 5 osób do polubienia profilu DEKALB POLSKA na portalu FACEBOOK


3.5 Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.


3.6 Nagrodami w konkursie są po 2 worki [a’50 tys. nasion] odmiany DKC3787.


3.7 Konkurs kończy się z dniem: 13.01.2019 r. o godzinie 23:59.


3.8 Ogłoszenie wyników odbędzie się 14.01.2019 r. do godziny 23:59 na fanpage Organizatora.


3.9 Wzięcie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.


4. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD


4.1 W konkursie nagrody otrzymuje 10 uczestników. O kolejności przyznanych miejsc decyduje ilość polubień zdobytych przez poszczególne zdjęcia (zamieszczone przez samych uczestników). W przypadku zdobycia takiej samej ilości polubień przez dwóch (lub więcej) Użytkowników, o kolejności przyznanych miejsc decyduje data publikacji postu pod zdjęciem konkursowym Organizatora.


4.2 Uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie biorące udział w konkursie.


4.3 Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda w zależności od zdobytego miejsca.


4.4 Lista zwycięzców, w formie imion i nazwisk, jakimi posługują się w serwisie Facebook, zostanie opublikowana na portalu Facebook.com w terminie do 24 h od momentu zakończenia konkursu.


4.5 Uczestnicy, którzy zwyciężyli w celu uzyskania nagrody powinni podać dane do wysyłki.


4.6 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


4.7 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania innej nagrody, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


4.8 Nagrody, o których mowa w pkt 3.6 zostaną wysłane jak najszybciej na adres Uczestnika, tak szybko jak to będzie możliwe, ale nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia zwycięzców, zgodnie z pkt 4.4 tego regulaminu.


4.9 Przy odbiorze nagrody Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Uczestnik traci prawo do nagrody.


5. BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW


5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego blokowania udziału w konkursach przez niego organizowanych Uczestnikom, którzy naruszają w sposób istotny postanowienia niniejszego Regulaminu. Blokada dostępu może być narzucona na Facebook UID, adres email oraz adres IP.


5.2 Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z rankingu wyników oraz wykluczenia z konkursu Uczestników, dla których występuje podejrzenie złamania poniższych zasad:
• używanie kilku kont na portalu Facebook.com przez tą samą osobę (konta fikcyjne),
• umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,
• stosowanie wulgaryzmów, używanie treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne,
• działanie na niekorzyść organizatora poprzez czynności mające szkodzić jego dobremu imieniu.


6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


6.1 Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu mogą być składane na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu, na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.


6.2 Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje, zgłaszającego o zajętym stanowisku, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU


7.1 Dane osobowe osób fizycznych będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 100)  w celach związanych z Konkursem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7.2 Uczestnik Konkursu może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.


7.3 Ponadto, Uczestnik Konkursu może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.


8. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU


8.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.


8.2 Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że akceptuje warunki tego Regulaminu.


10.3. W przypadku sporu z konsumentem istnieje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. przez podmioty spoza systemu sądowniczego, takie jak trybunały działające w Inspekcji Handlowej. Udział w pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów jest dobrowolny zarówno dla konsumenta, jak i Organizatora. Zasady dostępu do tych procedur wskazane są w szczególności na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php