Wyniki plonowania

2018-10-16

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ DOSTOSOWANE DO SWOICH POTRZEB REKOMENDACJE SMART PLANTING I PORADY EKSPERTA DEKALB?

 

 

 

ZWIĘKSZ POTENCJAŁ PLONOWANIA NA SWOIM POLU

Dzięki cyfrowym narzędziom analizy danych pomagamy rolnikom podjąć właściwe decyzje uprawowe. Rolnicy mogą dopasować odpowiednie odmiany mieszańcowe i normy wysiewu do każdego rodzaju gleby i uzyskać najlepsze efekty produkcyjne bez względu na warunki.

 

 

 

 

PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI

W CELU MAKSYMALNEGO ZWIĘKSZENIA PLONÓW

Wybór odpowiedniej odmiany mieszańcowej oraz zastosowana norma wysiewu to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wysokości plonów, które można kontrolować. Wysokość plonu w niemal 30% zależy od tych dwóch czynników. Każda odmiana mieszańcowa kukurydzy posiada optymalną obsadę, przy której osiąga najwyższe plony. Ponadto zalecana obsada roślin zależy również od rodzaju gleby – wybór powinien uwzględniać warunki siedliskowe pola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRA TECHNOLOGICZNE DEKALB®

W każdym sezonie w Europie Centra Technologiczne DEKALB zajmują powierzchnię około 700 ha, z których zbieramy około 1000 danych punktowych dla każdej testowanej odmiany na różnych typach gleb i przy różnych normach wysiewu. Pozwala to określić warunki umożliwiające osiągnięcie maksimum wydajności dla każdej odmiany mieszańcowej marki DEKALB.

 

Dane zbierane w Centrach Technologicznych DEKALB są wyjątkowe ze względu na bardzo wysoką jakość i dokładność rekomendacji uzyskiwanych na ich podstawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK OPRACOWUJEMY REKOMENDACJE AGROTECZNICZNE DEKALB

TESTOWANIE

 

W Centrach Technologicznych DEKALB odmiany mieszańcowe testuje się pod kątem wydajności na różnych rodzajach gleb i przy różnych normach wysiewu. 

 

TWORZENIE MAP GLEBOWYCH

 

Służy to do oceny stopnia zróżnicowania środowiska glebowego w obrębie danego pola i dopasowania najbardziej odpowiedniej obsady roślin.

 

 

MAPY PLONÓW

 

Etapem końcowym w geo-przestrzennym modelu testowania nowych odmian jest zbiór doświadczenia kombajnem z możliwością pomiaru plonu w czasie rzeczywistym (podczas zbioru), czyli tak zwane „mapowanie plonu”. Dzięki temu z tej samej jednostki powierzchni uzyskujemy wielokrotnie większą ilość danych dla tej samej odmiany w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych, przy których z 1 poletka zazwyczaj otrzymujemy 1 średni wynik. Pozwala to na dużo lepsze i dokładniejsze prześledzenie w jaki sposób plon danej odmiany ulegał zmianie w zależności od zmienności badanego czynnika (zmienna obsada, zróżnicowane nawożenie, itp.).

 

 

 

OPTYMALIZACJA WYNIKÓW

 

Dzięki zebranym danym analizujemy krzywą wydajności dla wybranej odmiany mieszańcowej na różnych typach gleb w celu stworzenia precyzyjnych rekomendacji dot. normy wysiewu dla każdego pola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDNIA NORMA WYSIEWU DOSTOSOWANA DO RODZAJU GLEBY

Dobór odpowiedniej normy wysiewu może zaważyć na wysokości plonów aż w 8%. Korzystając z danych dot. rodzaju gleb występujących na danym polu, DEKALB SMART PLANTING dostarcza precyzyjnych rekomendacji w zakresie doboru odpowiednich odmian mieszańcowych 
i norm wysiewu. 

 

Nasze rekomendacje opracowujemy indywidualnie dla danego pola lub dla poszczególnych jego fragmentów różniących się rodzajem gleby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETESTUJ REKOMENDACJE

W ZAKRESIE NORMY WYSIEWU

NA SWOIM POLU, ABY

PRZEKONAĆ SIĘ O ICH

SKUTECZNOŚCI.


Narzędzie cyfrowe DEKALB SMART® Digital Tool